Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Werkgroepenmodel PGH'17In de afgelopen tijd hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de huidige kerntaken. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt bij de diverse werkgroepen te liggen. En het geeft tegelijkertijd ruimte aan andere gemeenteleden om aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen zonder daarvoor ambtsdrager te hoeven zijn. Dit alles is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 en in de kerkenraadsvergadering van 16 maart jl. voorlopig vastgesteld. Definitieve vaststelling volgt na ter inzage legging aan de gemeente.

U kunt de conceptversie Plaatselijke Regeling Huissen 2017 downloaden of (digitaal) opvragen bij de scriba (Marja Huson-ter Avest, scriba@pknhuissen.nl of telefonisch 06 20 53 59 46).

Een toelichting en ruimte voor vragen volgt op de gemeenteavond van 11 mei a.s.

 

Meer informatie

Wilt u weten waar wij voor staan? Voor meer informatie kunt u het beleidsplan 2014-2017 downloaden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de scriba, telefonisch 06 20 53 59 46, per mail scriba@pknhuissen.nl of met een van de kerkenraadsleden.