ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
(versie 201601-A, 10-01-2016)

1. Naam van de gemeente, diaconie of classis:

Protestantse Gemeente te Huissen

2. Het RSIN- of fiscaal nummer:

806560812

3. Contactgegevens:

Website adres: www.pknhuissen.nl
E-mail: scriba@pknhuissen.nl
Adres: Raadhuisplein 35
Postcode: 6851 BW
Plaats: Huissen
Postadres: Raadhuisplein 35
Postcode: 6851 BW
Plaats: Huissen

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

5. Het eigen beleidsplan

Op de website www.pknhuissen.nl vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente. Kernpunten uit de deelbeleidsplannen periode 2014 – 2017 zijn:

5.1 College van Diakenen:

Drie kernpunten:

I Jeugd en jongeren

In de beleidsperiode 2014-2017 onderzoeken hoe deze groep zo veel mogelijk bij het diaconaat betrokken dan wel ingepast kan worden.

II Actuele maatschappelijke ontwikkelingen

In onze naaste omgeving van kerk en gemeente alert zijn op mensen die buiten de boot vallen door (de gevolgen van) de huidige depressie en maatschappelijke ontwikkelingen (participatiesamenleving met overheden die taken herschikken en afstoten).

III Duurzaamheid

Fairtrade en duurzaamheid zijn een vaste en concrete waarde in het diaconaat van onze gemeente.

5.2 College van Kerkrentmeesters:

Vijf kernpunten:

I Begroting in evenwicht

In de beleidsperiode wordt de begroting in evenwicht gebracht.

Vergroting inkomsten o.m. door:

 • Gemeenteleden stimuleren kerkelijke bijdrage te verhogen
 • Werken aan ledenaanwas
 • Verhoging huuropbrengsten
 • Kostendekkende bijdragen voor ‘trouwen en rouwen’
 • Advertenties mogelijk maken in Sjaloom!
 • Ruimer gebruik kerkzaal, bijv. ook voor bazaars t.b.v. de kerk.

Beperking uitgaven o.m. door:

 • Zuinig omgaan met energie
 • Investeren in duurzaamheid waar dit ook financieel rendeert (bijv. zonnepanelen, letverlichting etc.)

II Vermogensbeheer

 • In de beleidsperiode 2014-2017 wordt de verhouding tussen het risicodragend deel van het belegde vermogen teruggebracht tot 30% (in overeenstemming met de richtlijn van het regionaal College Behandeling Beheerszaken).
 • De pastorie wordt verkocht.

III Onderhoud

Uitvoering van noodzakelijk onderhoud en bij de tijd brengen van het kerkgebouw op basis van plan van aanpak ”Werk aan de kerk 2.0”.

IV Communicatie

 • De communicatie met de gemeente wordt volgens nieuw te maken afspraken vormgegeven. Zij vindt plaats via Sjaloom!, Zond@gsmail en de website van onze gemeente.
 • Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiële en juridische aspecten van de communicatie, het moderamen heeft de coördinatie en de inhoud onder zijn hoede.

V Archiefbeheer

 • Noodzakelijke verbetering van de archieven realiseren.
 • Vaste afspraken maken over het archiefbeheer.

5.3 Pastoraat:

Kernpunten: Kijkend naar de speerpunten die in de gemeente zijn geformuleerd zal pastoraat zich in deze beleidsperiode meer specifiek richten op:

I  Pastoraat als gemeenteopbouw

Pastoraat zal steeds betrokken zijn en blijven bij het persoonlijke leven van mensen, maar we zullen de komende jaren heel gericht gespreksmomenten en thematische ontmoetingen moeten aanbieden om de onderlinge band en opbouw van de gemeente te dienen. In een pluriforme en open gemeente draagt pastoraat bij aan gemeente-opbouw. We zullen daar (nieuwe) wegen in blijven zoeken om elkaar te ontmoeten. Nieuwsgierig en uitnodigend zijn daarbij kernwoorden.

II In gesprek gaan of blijven met

 • Nieuwsgierig zijn naar de ander; naar wat de ander beweegt, zowel binnen als buiten de gemeente.
 • Op zoek en in gesprek gaan met mensen die we weinig tot niet zien en die wel bij de gemeente aangesloten zijn en willen blijven
 • In gesprek gaan en blijven met de ‘jongeren’ in de gemeente.
 • In gesprek gaan en blijven met mensen die van buiten komen, de nieuw-ingekomenen. Zowel zij de van een andere gemeente komen als zij die zich als lid aanmelden.

III En verder:

 • Uitnodigend zijn: laten zien en horen wat er bij ons gebeurt
 • In gesprek gaan met wat er in de maatschappij gebeurt en wat mensen bezighoudt. Kwaliteit van leven en de duurzaamheid van deze schepping, zorg en aandacht voor het kwetsbare leven. Laten zien dat wij als gemeente werken aan een duurzame samenleving. Dit geldt voor zowel de menselijke verhoudingen als ook het omgaan met de middelen die de natuur ons ter beschikking stelt.

6. Het beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. De doelstelling van de instelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

9. Een financiële verantwoording:

Samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2017 zal dit de cijfers over het boekjaar 2016 betreffen. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
baten
 
baten onroerende zaken  €            16.400  €            13.080  €         19.314
rentebaten en dividenden  €              7.000  €              7.555  €           7.960
bijdragen levend geld  €            58.700  €            53.571  €          60.610
door te zenden collecten  €                400  €              1.357  €               481
subsidies en bijdragen  €              1.500  €              4.750  €             2.750
totaal baten  €            84.000  €            80.313  €            91.115
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €            22.325  €            16.702  €            49.655
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 250  €                 232  €                 381
afschrijvingen  €              5.000  €              4.727  €              4.727
pastoraat  €            68.680  €            66.808  €            71.619
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €              2.100  €              1.933  €              2.421
verplichtingen/bijdragen andere organen  €              4.350  €              4.286  €              4.394
salarissen  €              5.100  €              4.021  €              5.075
kosten beheer en administratie  €              3.150  €              2.773  €              2.497
rentelasten/bankkosten  €              2.000  €              1.796  €              2.861
totaal lasten  €          112.955  €          103.278  €          143.630
Saldo baten – lasten €            28.955- €             22.964-  €             52.515-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €              3.500-  €              3.403-  €              13.653-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €             10.000  €              2.125  €              34.866
overige lasten en baten  €              2.650-  €              1.007-  €             245.844
totaal  €              3.850  €             2.285-  €             267.057
 
Resultaat €             15.800- €             25.250-  €             214.542
Bestemming van het resultaat boekjaar 2016
toevoeging aan onttrekking aan (-)
Algemene reserve  €                     –  €                25.250 –
Overige reserve  €                     –  €                  –
Totaal  €                     –  €                 25.250 –
Per saldo een onttrekking van  €            25.250 – 

10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop